Încărcat de

Pierderea în greutate [email protected]

Uploaded by

In atelierele de reparat stupii gi alte utilaje apicole, se vor respecta cu strictete toate normele legate de paza contra incendiilor, iar lucriirile vor fi efectuate cu atentie, pentru a se evita accidentiirile. La extractia mierii, apicultorul va introduce gi va scoate ramele din centrifugi numai dupii ce aceasta s-a oprit complet.

Instalatiile electrice ale centrifugelor, ale usciitoarelor de polen, ale culitelor pentru desc5piicit faguri qi ale oriciiror altor utilaje apicole actionate electric, vor fi verificate cu grijii pentru a fi in perfect5 stare de functionare vi vor pierderea în greutate [email protected] legate la pgmdnt. La instalarea stupinelor pe vetrele repartizate in masivele mclifere pentni practicarea stupiiritului pastoral se vor respecta dispozitiile privind paza contra incendiilor.

Transportul stupilor in pastoral se efectueazii de preferintii noaptea, sau foarte de diminealii, pe timp riicoros gi pe distante mici, deoarece albinele sunt mai linigtite.

pierderea în greutate ph@

Mijloacele de transport trebuie s5 fie in perfect5 stare de functionare, durata transportului va fi limitatii la timpul strict necesar. Apicultorul gi ceilalti insotitori ai transportului vor avea la indemiing echipamentul de protectie, vasul cu lut moale, uneltele necesare pentru eventualele interventii sau reparatii rapide in cazul clnd se constatii cii ies 6 albinele. Eventualele fisuri din pereti, capacul sau fundul stupilor vor fi astupate cu lut moale inainte de inciircarea stupilor in autovehicul.

Se vor asigura condifiile de ventilafie prin deschiderile laterale la stupii orizontali ~i prin sita de ventilatie la cei multietajati. Se va acorda o ateniie deosebitii pierderea în greutate [email protected] n timpul manipuliirii stupilor, atit la incircare cit gi la desciircare, evitrindu-se manipul5rile brutale sau riisturnarea lor.

pierderea în greutate ph@

Transportul stupilor se executii numai pe drumuri cunoscute i n prealabil gi eventual amenajate in acest scop. Este recomandabil ca deschiderea urdini~urilorsii se facii inainte de ivirea zorilor.

Welcome to Scribd!

Pe vagon se vor fixa tiiblite indicatoare vizibile, avAnd ca text: "Atenfie albine vii", Tehnica cxaminBrii familiilor de albine. Comportarea cu albinele.

Denumirea de oenologie vin de la cuvintele greceti oenos, care nseamn vin i logos, care nseamn vorbire. Datorit faptului c este o tiin cu caracter practic, de multe ori ea este denumit i tehnologia vinului. Conform dicionarului limbii romne, vinul este o butur alcoolic obinut prin fermentarea mustului de struguri sau prin fermentarea altor fructe!. Tria alcoolic dobndit efectiv a vinului nu poate fi mai mic de 8,5!

Pentru efectuarea lucr8rilor planificate la familia de albine, se preg5tesc in primul rind utilajele ~i tnaterialele necesare, in funcCie de lucr5rile ce urmeaz5 a fi executate, pentru a nu se intrerupe controlul in scopul procurarii lor.

Se aprinde apoi afumitorul, se imbraci halatul, se pune masca, se pregite~te lada pentru transportul fagurilor, dalta apicoli. Persoana care efectueaz5 controlul familiei de albine se va aqeza intotdeauna c5tre una din pc?

 • Они оставят Вселенную Ванамонду.
 • Значительная часть потребляемых здесь пищевых продуктов самым натуральным образом выращивалась, а не синтезировалась по технологии, выработанной еще столетия .
 • Вместе с Хилваром Олвин ступил в раскрывшийся шлюз и обернулся к застывшим, потерявшим дар речи сенаторам.
 • Cea mai bună pierdere în greutate aplicație
 • Sfaturi de pierdere a grăsimilor abdomenului
 • (PDF) Metafora metaforei | Ana R Chelariu - umbredecuvinte.ro

Deschiderea stupului qi descoperirea cuibului se va face cu miqciri calme, linigtite, ugoare, se va inliitura capacul, perna de protec1ie ~i in cele din urrni podigorul, fir8 a scutura albinele care se gisesc eventual pe acesta. Podigorul se va aveza in capacul stupului orizontal, sau se va sprijini de sciindura de zbor firi a bloca urdiniqul in cazul celorlalte tipuri de stupi.

Apicultura Practica ST Lazar Si M Dolis PDF

La stupul orizontal podi~orul se va inlitura treptat, nu se va descoperi cuibul in intregime dintr-odatA. Dupi inliturarea podi~orului,se dau cAteva rafale de fum in lungul ramelor pentru a determina albinele s5 se retragi spre partea inferioari a fagurilor. Se introduce apoi dalta apicolii intre ultima ram5 gi diafragmi in cazul stupului orizontal sau R. Se apucii rama de umerage cu ambele mdini qi se scoate din stup cu atentie, pentru a evita strivirea albinelor sau iritarea lor prin lovirea ramelor de perelii stupului.

Totodats se va evita atingerea albinelor de pe fagurele ce se scoate din stup, de fagurele alilturat, deoarece acest lucru iritil foarte mult.

pierderea în greutate ph@

NiciodatB nu se va scoate un fagure Far5 a se indeptirta in prealabil ramele intre ele pin5 la 17 - pierderea în greutate [email protected] rnm. Dacii stupul este plin cu rarne, se vor scoate una sau douk pentru a crea spatiu liber, fagurii scogi agezindu-se temporar in lada pentru transport sau intr-un corp de stup gol, ferindu-se de accesul albinelor pentru a evita furtigagul.

Dup5 ce s-a examinat fagurele pe una din fete, tindndu-1 cu speteaza superioarii in sus, pentru a se intoarce gi examina pe partea opus5, se va ridica mina dreaptii in sus astfel cum să pierdeți în greutate în 65 de zile speteaza superioar5 s5 se g5seasc5 in pozifie verticals, se rotegte apoi fagurele cu ' in jurul spetezei superioare, prin exterior, apoi se lass din nou miina dreapti?

Prin scoaterea cit mai rapida a acului se reduce cantitatea de vcnin introdus5 in organism. Cunosclindu-se cil impreunii cu acul rBmfine atapt la piele qi 9 rezeworul cu venin, acesta continuhd sB pompeze veninul chiar dupii desprinderea de corpul albinei, scoaterea acului se va face nu prin apucarea cu degetele, mod care ar contribui la introducerea unui surplus de venin, ci prin riizuire cu unghia sau cu dalta apicolii.

Locul infepat pierderea în greutate [email protected] poate fi frictionat cu o solutie de sare de buciitiirie, ceapa sau patrunjel verde.

Bine ați venit la Scribd!

Aceeatji medicatie se va aplica tji in cazul unei singure infepiituri, la persoanele care manifestii alergie la veninul de albine. Alergia se manifest5 nu prin inflamatie local5 care este reactia normal5 a organismului ci prin fenomene multiple ca: urticarie generalizatil, prurit intens, dureri de cap, vomismente, senzatii de sufocare, palpitatii etc. DupH terminarea controlului se va aqeza podi~orul, evitindu-se strivirea albinelor, perna de protectie dacH este cazulapoi stupul se va inchide.

Corpul acesteia este protejat la exterior de un tegument de natur5 chitinoas5 cu rol de protectie. Tegumentul Tegumentul este alcHtuit dintr-o substant5 rezistentii numitil chitinti un polizaharid azotat Er5 structur5 celulariilipide gi protide. Cuticula reprezint5 stratul exterior a1 tegumentului ~i este format5 la rindul ei din douii straturi: epicuticula la exterior qi procuticula la interior.

Epicuticula reprezint5 o membrang de naturii proteic5 care odatii cu trecerea la stadiul de adult devine impregnatii cu lipide. Procuticula la riindul ei este alc5tuit5 din exocuticulii gi endocuticul5.

8 combinații alimentare care contribuie la pierderea în greutate

Exocuticula este reprezentat5 de un strat proteic care secretii sclerotinii, o substant5 ce produce sclerotizarea stratului, conducind la formarea p5flilor tari ale corpului, numite sclerite. Barac ~i colah.

pierderea în greutate ph@

Membrana bazala' acoper5 fata intern5 a hipodermei qi organele rezultate din activitatea acesteia. Pe suprafafa cuticulei exist5 numeroase excrescente chitinoase sub form5 de peri care indeplinesc roluri diferite.

 • Хорошо спроектированное тело не должно испытывать потребности в таких вот периодах отдыха.
 • Покидая Совет, он спросил себя - неужели его тихая покорность, полное отсутствие негодования по поводу закрытия пути в Лис не вызвали у Советников удивления.
 • Было как-то странно знать, что в их сознании глубоким, непотревоженным сном спала бесконечная череда жизней, воспоминание о которых скоро пробудится; Олвин завидовал им и в то же самое время не был уверен, что тут стоит чему-то завидовать, Самое первое существование каждого было драгоценнейшим даром, которому уже никогда не повториться.
 • Cum îmi dau jos gleznele
 • Cum să pierdeți rapid în greutate în japonia

Firele de par sunt mai numeroase la albinele tinere 9i se r5resc pe m8sur5 ce vdrsta albinei este mai Tnaintatii. Culoarea cuticulei 7i a firelor de par este variabila in functie de rasa albinei.

pierderea în greutate ph@